Sahih-i Buhari Tam Metin  (6 Cilt)
Sahih-i Buhari Tam Metin (6 Cilt)
%35
İndirimli
Aynı Gün
Kargoya Teslim
Etiket Fiyatı:550,00 TL
İndirimli Fiyatı:357,50 TL
Ürün Özellikleri
  • Basım Yılı:
  • Baskı:3
  • Sayfa Sayısı:3673
  • Kağıt Türü:Şamuha Kağıt
  • Ebat:17 x 24
  • Dil:Türkçe
  • Cilt Durumu:Ciltli
  • ISBN-10:9759066437

Hadislerin toplanmasına Tabiun döneminde başlanmıştır. İmam Malik* (179 h./195) Hz. Peygamber (s.a.v)'in hadislerine Sahabe ve Tabiun kavillerini ekleyerek Muvatta'yı tasnif etmiştir. imam Malik'ten sonra da hadis konusunda çalışmalar yapıldı. Buhârî'nin Câmiu's-Sahîhi meydana getirmesi iki sebebe da­yanmaktadır. Bunların birincisi hocasının kendisinden böyle bir istekte bulun­ması ikincisi de kendisinin görmüş olduğu bir rüyadir.

Buhârî sahih adıyla anılan ve içerisine sadece kendince sahih olduğu sa­bit olan hadisleri koyduğu kitabını yazmakla hükümlerin kaynaklarını bulmada önemli bir hizmeti yerine getirmiştir. İmam Buhârî ayrıca bu eserle kendisinden önce yaşamış mezhep imamlarının dayandığı temellerin sağlam olduğunu hiç birinin kişisel görüşle fetva vermediğini ortaya koydu. Ondan sonra gelen muhaddisler hadis çalışmalarının sınırlarını az çok belirlemiş oldular. İlim adamları Buhârî'nin eserine büyük önem verdiler. Özellikle sahih hadis konusunda onun eserinin ortaya koyduğu gerçekleri ve şartları kabul ettiler örnek aldılar. O ha­diste odak ve hareket noktası olarak değerlendirildi.

Buhârî bu eseri meydana getirirken çok titiz davrandı. Eserine aldiğı ha­disleri altıyüzbin hadisin içinden seçti. Sahih hadislerin dışında kalan diğer ha­disleri eserine almadı. Eserin kabarmasını önlemek için sahih hadislerin bile bir kısmını almamıştır. Câmiu's-Sahih'te yer alan hadislerin sayısı yedibinbeşyüzalt-mışüçdür. Bazi hadisler değişik kitaplarda geçmektedir. Mükerrerler çıkarıldıktan sonra geriye kalan hadis sayısı dörtbin'dir.

Camiu's-Sahih'te hadisler konularına göre kitaplara her kitap da kendi ara­sında bâblara ayrılmıştır. Eserde üzerinde ihtilaf edilmeyen hadislere yer ve­rilmiş râvilerin güvenilir olması hususunda titiz davranılmıştır. Râviler birbirine bağlanarak ilk kaynağa kadar götürülmüştür. Hadisleri bazı titiz ölçülere vurduk­tan sonra sahih kabul edip uymayanları reddetme çığırını açan Buhârî olmuştur. O'ndan sonra gelen âlimler bu yoldan giderek sahih hadisleri zayıf ve uydurma olanlarından ayırmaya devam etmişlerdir. Sahih hadis kitabı yazanlar çok ol­makla beraber Buhârî kadar titizliği ileri götüren olmamıştır. Hadis kabulünde kendine has çok dar bir yolda tek olması onun İslâm ümmeti arasında müstesna bir şöhret ve güven kazanmasına sebep olmuştur.

Sahih'in nerede telif edildiği hususunda değişik görüşler vardır. Buhari ha­dis almak için gittiği her yerde eserini telife çalışmıştır. Hayatı seyahatlerle ve ilim yolunda geçen bir insanın onaltı yıllık çalışmasının mahsulü olan bu eserin telifini bir yere bağlamak mümkün değildir.

Câmiu's-Sahih'te yer 'alan kitap (bölüm) sayısı doksanyedi bâbların sayısı üçbindörtyüzelli kadardır. Üç râvili hadislerin sayısı da yirmi ikidir. Değişik se­netle gelen hadisler Sahih'te yer almaktadır. Ancak aynı senet ve aynı metinle birden fazla yerde zikredilen hadislerin sayısı yirmiüç kadardır. Kur'an'dan sonra ana kaynak olan Buhârî'nin Sahih'i ile Müslim'in eserine Sahih adı verilmektedir. İkisine birden "Sahihayn " denilir. Diğer dört hadis kitabına da "Sünen " altı ha­dis kitabının tümüne birden "Kütübü Sitte" denilmektedir. ( sahihi buhari hadis karınca kitap sahihi buhari hadis külliyatı polen 6 cilt takım Buhari hadis kitabı 6 cilt sahihi buhari fiyatı imam buhari sahihi buhari muhtasar )

Buhârî'nin bu eserine ait bir çok şerh yazılmış ve üzerinde çalışmalar yapıl­mıştır. En meşhur şerhleri Aynînin Umdetu'l-Kari Askalani'nin Fethu'l-Barî ve Kirmâni'nin Kevâkibü'd-Derârî adlı eserleridir.

Câmiu's-Sahih dışındaşu eserleri vardır:

• Tarihu'l Kebir: Hadis ricaline ait önemli bir eserdir. Sahasında ilk yazılan­lardandır. Buhârî bunu henüz onsekiz yaşında iken Rasûlullah (s.a.v)'in kabri ba­şında mehtapli gecelerde yazmıştır. Haydarabad'ta 1941-1954 tarihlerinde dört cilt 1959-1963 tarihlerinde üç cilt halinde basılmıştır.

• Tarihu'l-Evsat: Tarihu'l Kebir'in kısaltılmışıdır. Bazı yazma nüshaları mev­cuttur. İbni Hacer Tehzibû't-Tehzib isimli eserinde bundan nakiller yapmıştır.

• Tarihu's-Sagir: Tarihu'l Kebir'in bir özetidir. 1325 yılında Zuafâü's-Sagîr ile birlikte Hindistan'da basılmıştır. Kitâbu Zuafâü's-Sagîr: Zayıf ravilerin hallerin­den bahseder. Hindistan'da 1323 ve 1326 tarihlerinde basılmıştır.

• Et-Tarihu fi Ma'rifeti Ruvati'l-Hadîs ve Nükâti'l Asar ve's Sünen ve Temyi-zü Sikatihim min Züafâihim ve Târihu Vefâtihim: Küçük bir risaledir.

• Eet-Tevarihu'l Ensab: Bazı şahısların özel hallerinden bahseder.

• Kitabu'l Küna: Râvîlerin künyelerinden bahseden bir eserdir. Haydarabad'ta 1360 yılında basılmıştır.

• Edebü'l-Müfred: Ahlâk hadislerini toplayan bir eserdir istanbul'da 1306 Kahire'de 1346 Hindistan'da 1304 yıllarında basılmıştır

• Refu'l-Yedeyn fi's-Salati: Namazda el kaldırmakla ilgili bir risaledir. Kalküta'da 1257 Delhi'de 1299 yıllarında yayınlanmıştır.

• Kitabu'l-Kiraati Halfe'l-imam: Namazda imamın arkasında okuma hak­kında yazılmış bir risaledir.

• Hayrü'l Kelâm fi Kiraati Halfi'l imam adıyla Orduca çevirisi ile beraber 1299'da Delhi'de ayrıca 1320'de Kahire'de basılmıştır.

• Halku'l-Ef'ali'l-ibâd ve'r-Redd Ale'l Cehmiyye: Cehmiyye mezhebinin gö­rüşlerini reddeden bir kitaptır. 1306'da Delhi'de basılmıştır.

• El-Akide yahut et-Tevhîd: Akaid konusunda yazılmış bir eserdir.

• Abarü's Sifat: Hadisle ilgili bir eserdir ve bazı kütüphanelerde yazma nüs­haları mevcuttur.

Hesabım  |   Favori Listem  |   Sipariş Takibi  |   Yardım  |   Hakkımızda  |   Bize Ulaşın  |          
Yamanevler Mahallesi, Küçüksu Caddesi, Bıldırcın Sokak, No: 9 Dükkan: 1 (İmam-ı Azam Camii Karşı Sokağı) / Ümraniye / İstanbul / Türkiye   E-Posta : bilgi@kureselkitap.com
© 2021 Küresel Kitap Tüm Hakları Saklıdır.